ricerca
avanzata

S’ùrtima pàgina. E-book. Formato EPUB

Un ebook di  Georges De Zerbi  edito da Condaghes, 2014

Su contu est cuddu de unu Corsicanu chi torrat in bidda poscas de bintighimbe annos bìvidos in Marsiglia. Podet èssere su matessi contu de maicantos torrant a si godire sa pensione. Ma no est gasi. Anton Paulu luego si agatat in mesu de una situatzione sotziale e culturale diferente meda dae su chi bisaiat. E, dae cosas de nudda finas a chistiones de sustàntzia, a bellu a bellu intrat in contos a tesu meda dae s’ideologia sua. Tando, est ladinu chi custu libru testimòniat sa Còrsica de oe, cun s’atualidade sotziale e polìtica ma finas cun sa bida de semper, rapresentada dae Bastia, protagonista e isfundu de custu romanzu, chi est una decraratzione de amore pro sa Còrsica, sa gente sua, sa limba sua, sa cultura sua e finas pro s’òpera lìrica. Custu est su segundu libru de sa colletzione “paberiles” pro su progetu internatzionale Medi Terra, nàschidu pro acurtziare sas literaduras de Catalugna, Còrsica e Sardigna.

Informazioni bibliografiche