ricerca
avanzata

Nèbida: Niebla. E-book. Formato EPUB

Un ebook di  Miguel de Unamuno  edito da Condaghes, 2014

"Niebla" est unu romanzu publicadu in su 1914. Est su contu tragicòmicu de Augusto Pérez, chi pro sa prima bia in sa vida connoschet s'amore de una fèmina e cumintzat de a beru a bìvere. In sa chirca sua de sa ditza su giòvanu est inghiriadu dae amigos, tzeracos e istudiados chi li dant ognunu una solutzione filosòfica a sas angùstias suas. S'òpera est una riflessione amarga subra de s'esistèntzia umana, bìvida comente si esseret unu bisu o una nèbida in ue non s'ischit si unu est biu o un'imbentu de calicunu àteru e nen chie est su creadore e chie su creadu.

Informazioni bibliografiche